Pavel Kralovec(Pavel Kralovec)
Ngày sinh: 1977-8-16
Quốc tịch: Séc
Vai trò: Trọng tài chính
Nghề nghiệp: Kỹ sư
Ngôn ngữ: Tiếng Séc, tiếng Đức, tiếng Anh