Viktor Shvetsov(Viktor Shvetsov)
Ngày sinh: 1969-6-22
Quốc tịch: Ukraine
Vai trò: Viên chức thứ 4
Quê hương: Odessa