Marcin Borski(Marcin Borski)
Ngày sinh: 1973-4-13
Quốc tịch: Ba Lan
Vai trò: Viên chức thứ 4
Quê hương: Warsaw
Nghề nghiệp: Chuyên viên tài chính kế toán
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan, tiếng Anh